Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Trình tự thực hiện

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động:

Trong trường hợp chấm dứt hoạt động vì Hội liên hiệp phụ nữ quyết định giải thể, Hội liên hiệp phụ nữ phải có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động Trung tâm gửi Sở Tư pháp, nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.

- Giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm

Chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động của Trung tâm, Trung tâm phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi đã đăng ký hoạt động trước đây.

Trong trường hợp chấm dứt hoạt động vì  bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tư pháp hoặc cơ quan khác có thẩm quyền phải gửi cho Hội liên hiệp phụ nữ quyết định tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động, chậm nhất 30 ngày trước ngày Trung tâm hỗ trợ kết hôn bị buộc chấm dứt hoạt động.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm;

- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. 

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không 

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

  Tổ chức chủ quản quyết định giải thể Trung tâm trước thời hạn hoặc hết thời hạn hoạt động của Trung tâm theo Giấy đăng ký hoạt động mà không có đề nghị gia hạn; Hết thời hạn hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động mà không được Sở Tư pháp cho gia hạn; Bị tước quyền sử dụng không thời hạn Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Mức độ: