Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân TW

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân TW

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương quyết định việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch hoặc Quỹ tiết kiệm.

+ Bước 2: Khi phòng giao dịch hoặc Quỹ tiết kiệm bị chấm dứt hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm.

+ Bước 3: Sau khi chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch hoặc Quỹ tiết kiệm, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thanh toán cho các chủ nợ và giải quyết các tồn tại khác có liên quan theo quy định của pháp luật.  

Cách thức thực hiện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

+ Qua đường bưu điện

Hồ sơ

Đăng ký chấm dứt phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm (Mẫu số 14 đính kèm)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức                                                                        

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở của sở giao dịch, chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận                  

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đăng ký chấm dứt phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm (Mẫu số 14 đính kèm)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  17/06/2005

3 Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực  07/7/2006.

4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008. 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 1434.5 KB

Mức độ: