Thủ tục chấp thuận thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Ngân hàng thương mại cổ phần có nhu cầu thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản lập hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính;

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính phải có ý kiến bằng văn bản về các điều kiện thành lập; hồ sơ xin thành lập, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét và có ý kiến bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng thương mại cổ phần.

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng, trong đó nêu tóm tắt sự cần thiết, tên gọi, địa điểm, nội dung và phạm vi hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản;

+ Văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp uỷ quyền) của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (đối với ngân hàng thương mại cổ phần) về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản;

 + Đề án thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại hoặc người được uỷ quyền ký, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập Công ty, nội dung và phạm vi hoạt động, dự kiến tổ chức bộ máy, kế hoạch hoạt động trong 3 năm đầ

+ Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản;

+ Ý kiến bằng văn bản của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố (đối với ngân hàng thương mại cổ phần) nơi ngân hàng thương mại cổ phần dự định đặt trụ sở Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng (Trừ trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần dự định đặt trụ sở Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản cùng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại cổ phần).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận  

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Đã có thời gian hoạt động ít nhất 3 năm kể từ ngày khai trương hoạt động

+ Có nhu cầu thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản.

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Quyết định số 150/2001/QĐ-TTg ngày 5/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại. Hiệu lực ngày 20/1/2001

2. Quyết định số 1389/2001/QĐ-NHNN ngày 7/11/2001 của Thống đốc NHNN ban hành quy định về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại. Hiệu lực ngày 22/11/2001

Mức độ: