Thủ tục chấp thuận thay đổi Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chấp thuận thay đổi Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đóng trụ sở chấp thuận thay đổi Giám đốc.

+ Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét và có văn bản trả lời chấp thuận hay không chấp thuận việc thay đổi Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản trả lời giải thích rõ lý do.

+ Bước 3: Sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tiến hành các công việc sau:

a) Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội thành viên để bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành và bầu các chức danh mới thay thế theo quy định của pháp luật;

Trường hợp Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm: Hội đồng quản trị phải họp để quyết định miễn nhiệm, cách chức Giám đốc cũ và bổ nhiệm Giám đốc mới; Trường hợp Giám đốc do Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê: Hội đồng quản trị phải họp để quyết định chấm dứt hợp đồng thuê Giám đốc cũ và ký hợp đồng thuê Giám đốc mới.

b) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội thành viên thông qua việc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Giám đốc đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành hoặc kể từ ngày Hội đồng quản trị họp ra quyết định miễn nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê Giám đốc cũ và bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê Giám đốc mới, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân phải hoàn tất hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố đề nghị chuẩn y việc bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê; bầu, bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê các chức danh.

c) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở:

(+) Đăng ký thay đổi người đại diện theo quy định của pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh.

(+) Thông báo việc thay đổi Giám đốc cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

(+) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Cách thức thực hiện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

+ Qua đường bưu điện

Hồ sơ

+ Văn bản của Hội đồng quản trị đề nghị thay đổi chức danh Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi;

+ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi giám đốc,

+ Bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân (nếu có);

+ Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào chức danh sẽ thay đổi.

+ Các văn bản khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn tối đa  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức 

Cơ quan thực hiện TTHC

 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận                            

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào chức danh sẽ thay đổi

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

* Đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành:

·         +Trường hợp Giám đốc bị Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị chết.

·         +Trường hợp Giám đốc có đơn xin từ chức.

* Đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành:

·         +Trường hợp Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm: Khi Giám đốc bị Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị chết.

·         +Trường hợp Giám đốc được ký hợp đồng thuê: Khi Giám đốc có những vi phạm bị chấm dứt hợp đồng hoặc bị chết.

·         +Trường hợp Giám đốc có đơn xin từ chức

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  17/06/2005

3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực: 27/2/2007

4. Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN ngày 16/12/2008 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/1/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 13/01/2009.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 0571.5 KB

Mức độ: