Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi nội dung hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 01 bộ hồ sơ.

+ Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét giải quyết việc đề nghị thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản giải thích lý do.

+ Bước 3:

- Trường hợp giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố cấp ghi chung là hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng hoặc được huy động vốn, cho vay vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng khác khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố cho phép thì Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thỉnh, thành phố ra văn bản chấp thuận về việc thay đổi nội dung hoạt động (mẫu số 3, 4 kèm theo Quyết định 05/2007/QĐ-NHNN) và không phải ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân.

- Trường hợp Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp có ghi từng nội dung hoạt động nghiệp vụ cụ thể của Quỹ tín dụng nhân dân (huy động vốn, cho vay vốn, …) mà không có nội dung ghi cho phép Quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khác khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố cho phép thì Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân về nội dung đề nghị thay đổi.

- Trường hợp nội dung hoạt động thay đổi thuộc loại hoạt động nghiệp vụ ngân hàng phải được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố cấp phép thì Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố không phải ra văn bản chấp thuận hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân mà thực hiện cấp Giấy phép các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói trên cho Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân tiến hành thông báo nội dung hoạt động thay đổi cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về nội dung thay đổi; Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc thay đổi phạm vi, thời hạn hoạt động để trình Đại hội thành viên gần nhất thông qua; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua; Thực hiện các công việc khác có liên quan. 

Cách thức thực hiện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

+ Qua đường bưu điện

Hồ sơ

+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi nội dung hoạt động; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi và nội dung dự kiến xin thay đổi;

+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền);

+ Nghị quyết Đại hội thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở về việc thay đổi  nội dung hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức 

Cơ quan thực hiện TTHC

 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Tuỳ theo điều kiện để có văn bản chấp thuận hoặc quyết định, giấy phép

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Quỹ tín dụng nhân dân được thay đổi nội dung hoạt động xuất phát từ yêu cầu thực tế và khả năng trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ.

+ Việc thay đổi nội dung hoạt động không được làm thay đổi tính chất, mục tiêu hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và được Đại hội thành viên của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở nhất trí thông qua.

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  17/06/2005

3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực: 27/2/2007

Mức độ: