Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi thời hạn hoạt động thì Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố 01 bộ hồ sơ.

+ Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét giải quyết việc đề nghị thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, ra quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở về nội dung đề nghị thay đổi. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản giải thích lý do.

+ Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải tiến hành thông báo thay đổi thời hạn hoạt động cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về việc thay đổi thời hạn hoạt động; Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc thay đổi thời hạn hoạt động để trình Đại hội thành viên gần nhất thông qua; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua; Thực hiện các công việc khác có liên quan

Cách thức thực hiện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

+ Qua đường bưu điện

Hồ sơ

+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận việc thay đổi thời hạn hoạt động; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi và thời hạn dự kiến xin thay đổi;

+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền);

+ Nghị quyết Đại hội thành viên về việc thay đổi thời hạn hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức 

Cơ quan thực hiện TTHC

 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính              

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Quỹ tín dụng nhân dân được thay đổi thời hạn hoạt động trong trường hợp hết thời hạn ghi trong giấy phép thành lập và hoạt động nhưng Quỹ tín dụng nhân dân vẫn có nhu cầu hoạt động hoặc Quỹ tín dụng nhân dân có nhu cầu rút ngắn thời hạn hoạt động đã được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động. Việc thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Đại hội thành viên nhất trí thông qua.

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  17/06/2005

3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực: 27/2/2007

4. Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN ngày 16/12/2008 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/1/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 13/01/2009.

Mức độ: