Thủ tục chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong ban kiểm soát của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Cơ quan ban hành:

Thủ tục chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong ban kiểm soát của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Trình tự thực hiện

 

+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đóng trụ sở chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong ban kiểm soát.

+ Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét và có văn bản trả lời chấp thuận hay không chấp thuận việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản trả lời giải thích rõ lý do.

+ Bước 3:

(+) Sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở triệu tập Đại hội thành viên để bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng Ban kiểm soát hoặc các thành viên Ban kiểm soát cũ và bầu các chức danh mới thay thế theo quy định của pháp luật;

(+) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội thành viên thông qua việc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Trưởng Ban kiểm soát hoặc các thành viên Ban kiểm soát cũ hoặc kể từ ngày Hội đồng quản trị họp ra quyết định miễn nhiệm, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải hoàn tất hồ sơ theo quy định đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chuẩn y các chức danh thay đổi;

(+) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chuẩn y, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh; Thông báo việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Cách thức thực hiện

 + Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện

Hồ sơ

1. Văn bản của Hội đồng quản trị đề nghị thay đổi các chức danh Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong ban kiểm soát; Văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi;

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi các chức danh Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác trong ban kiểm soát,

3. Bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân (nếu có);

4. Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào các chức danh sẽ thay đổi (Mẫu số 5);

5. Các văn bản khác có liên quan. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức 

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố 

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách trích ngang của những người được dự kiến bố trí vào các chức danh sẽ thay đổi (Mẫu số 5 đính kèm quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN) 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Trưởng ban kiểm soát bị Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị chết;

+ Trưởng ban kiểm soát xin từ chức phải có đơn gửi Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để xem xét, trình Đại hội thành viên gần nhất quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát cũ và bầu Trưởng ban kiểm soát mới theo quy định hiện hành;

+ Thành viên Ban kiểm soát bị Ngân hàng Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị chết;

+ Thành viên Ban kiểm soát xin từ chức phải có đơn gửi Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải tổ chức họp để xem xét, trình Đại hội thành viên gần nhất quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát xin từ chức và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới theo quy định hiện hành.

+ Trường hợp bị giảm quá một phần ba số thành viên Ban kiểm soát, trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội thành viên bất thường để quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Ban kiểm soát cũ và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới theo quy định hiện hành. 

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực  17/06/2005

3. Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày hiệu lực: 27/2/2007.

4. Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN ngày 16/12/2008 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/1/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 13/01/2009.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 0571.5 KB

Mức độ: