Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Ngân hàng Thương mại cổ phần chuyển nhượng cổ phần trong các trường hợp sau: (i) Các giao dịch mua bán mức cổ phần trọng yếu; (ii) Các giao dịch mua bán cổ phần dẫn đến cổ đông đang sở hữu mức cổ phần trọng yếu trở thành không sở hữu cổ phần trọng yếu và ngược lại lập hồ sơ (01 bộ chính) theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính (gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh).

 + Bước 2: Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ; quyết định việc chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hoặc có văn bản yêu cầu ngân hàng bổ sung hồ sơ, giải trình những nội dung chưa rõ ràng trong hồ sơ hoặc không chấp thuận việc chuyển nhượng. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh không chấp thuận (nếu xét thấy việc chuyển nhượng cổ phần có nguy cơ gây mất ổn định trong hoạt động ngân hàng), văn bản trả lời phải nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

 

1. Văn bản đề nghị của Hội đồng quản trị, trong đó có tối thiểu các nội dung sau đây: đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phần; số cổ phần chuyển nhượng, tổng mệnh giá cổ phần chuyển nhượng, tỷ lệ tổng mệnh giá cổ phần chuyển nhượng so với vốn điều lệ.

2. Danh sách cổ đông nắm giữ mức cổ phần trọng yếu trước và sau khi chuyển nhượng, trong đó nêu rõ các cổ đông mới nắm giữ mức cổ phần trọng yếu sau khi nhận chuyển nhượng. Danh sách cổ đông gồm các thông tin:

+ Tên cổ đông cá nhân, số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp;

+ Tên cổ đông là tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp, người đại diện cổ đông là tổ chức, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác;

+ Số cổ phần sở hữu, tổng mệnh giá cổ phần sở hữu, tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ.

3. Văn bản đề nghị được chuyển nhượng cổ phần giữa các bên, trong đó phải nêu tối thiểu các thông tin của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng như sau:

+ Đối với cá nhân: Tên cá nhân, số chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp;

+ Đối với tổ chức: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp; người đại diện phần vốn góp của cổ đông, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp;

+ Số cổ phần chuyển nhượng, tổng mệnh giá cổ phần chuyển nhượng;

+ Số cổ phần sở hữu, giá trị cổ phần sở hữu, tỷ lệ sở hữu cổ phần so với vốn điều lệ trước và sau khi chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng;

+ Ngày giao dịch dự kiến;

+ Chữ ký của hai bên (ghi rõ họ và tên).

4. Bản kê khai người có liên quan của bên nhận chuyển nhượng cổ phần (theo Phụ  lục số 2 kèm theo Thông tư 06/2010/TT-NHNN).

5. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng cổ phần là tổ chức, cá nhân nước ngoài: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2007 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam và Thông tư số 07/2007/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 29/11/2007 hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản chính.

Thời hạn giải quyết

Bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản kê khai người có liên quan của bên nhận chuyển nhượng cổ phần

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày hiệu lực  15/9/2009.

2. Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại. Ngày hiệu lực 25/4/2010

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC SỐ 02.doc37.5 KB

Mức độ: