Thủ tục chỉnh lý sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chỉnh lý sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Người nộp hồ sơ đăng ký chỉnh lý GCN tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng ĐKQSD đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường;

- Bước 2: Văn phòng ĐKQSD đất thẩm tra hồ sơ đăng ký chỉnh lý giấy chứng nhận;

- Bước 3: Chỉnh lý giấy chứng nhận, hồ sơ địa chính;

- Bước 4: Trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn đề nghị đăng ký biến động ( 01 bản).

- Một trong các loại Giấy chứng nhận đã được cấp có liên quan đến nội dung đăng ký biến động ( 01Bản chính + 01 bản phôtô có chứng thực tại UBND xã, phường).

Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, hộ gia đình.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên - Môi trường;

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý.

Lệ phí

15.000, đ

(Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ngày 01/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn).

(Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết sô 38/2010/NQ-HĐND tỉnh Cao Bằng về sửa đổi, bổ sung quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí, lệ phí, học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị đăng ký biến động- Mẫu số 09/ĐK.

(Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính).

 (Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên - Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ngày 01/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn.

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Quyết định số 737/2010/QĐ-UBND  ngày 19/5/2010 của UBND tỉnh Cao Bằng.

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mau 09-DK.doc52 KB

Mức độ: