Thủ tục Chứng nhận “Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riờng cho người tàn tật” hoặc” Doanh nghiệp cú người tàn tật tham gia cao hơn tỷ lệ quy địn

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Chng nhnCơ ssn xut kinh doanh dành riêng cho người tàn tthocDoanh nghip có người tàn tt tham gia cao hơn tlquy định

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp, đơn vị lập thủ tục kê khai số lao động là người tàn tật tại doanh nghiệp có tỷ lệ cao hơn theo quy định.

- Phòng Lao động - TBXH xác nhận số lao động là người tàn tật tại doanh nghệp, gửi Sở Lao động - TBXH chứng nhận “Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Doanh nghiệp có người tàn tật tham gia cao hơn tỉ lệ quy định”.

- Trả kết quả tại Sở Lao động - TBXH.

Cách thức thực hiện

 Gửi hồ sơ Trực tiệp hoặc thông qua bưu điện

Hồ sơ

+ Văn bản đề nghị chứng nhận là “Cơ sở sản xuất kính dành riêng cho người tàn tật“ hoặc “Doanh nghiệp có người tàn tật tham giam cao hơn tỷ lệ qui định“;

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập và giấy phép kinh doanh có chứng nhận của công chứng nhà nước;

+ Điều lệ hoặc qui chế hoạt động của cơ sở đã được ban hành theo qui định của pháp luật;

+ Danh sách cán bộ lãnh đạo của cơ sở gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng hoặc tương đương;

+ Danh sách lao động đang được sử dung trong đó ghi rõ danh sách người tàn tật có xác nhận của Phòng LĐ-TBXH huyện, thị xã

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ).

Thời  hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH;

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật;

- Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật;

-Thông tư Liên tịch số 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/1995/NĐ-CP và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP.

Mức độ: