Thủ tục Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Gia đình trẻ em hoặc bản thõn trẻ em làm đơn theo mẫu gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị, giải quyết.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xó hội (nơi trẻ em đến) lập và bàn giao hồ sơ cho cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi trẻ em đi) quản lý.

- Khi trẻ em đó về gia đình nơi cư trú, hồ sơ được giao và lưu tại UBND xó, phường nơi trẻ em cư trú (hồ sơ đối với trẻ em lang thang).

Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị nộp hồ sơ trẻ em tại Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lư và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ th́ì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định của pháp luật.    

- Trường hợp đúng tiêu chuẩn, hợp lệ công chức trình Giám đốc Sở ra quyết định.

Bước 3: Chuyển Quyết định hỗ trợ của Giám đốc Sở về Phũng Lao động - Thương và Xã hội huyện, thị.

Bước 4: Phũng Lao động - Thương và Xã hội huyện, thị thực hiện chi trả hỗ trợ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Hồ sơ

+ Hồ sơ theo mẫu (phụ lục 01 đính kèm), có ảnh trẻ em và ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định;

+ Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu (phụ lục 02 đính kèm);

Ghi chỳ:

+ Riêng đối với trẻ em bị xâm hại tình dục không nhất thiết phải làm đơn, chỉ căn cứ vào hồ sơ và xác nhận của Ủy ban nhân dân xó, phường;

+ Đối với trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ thỡ gửi đơn đến Giám đốc cơ sở bảo trợ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

Thời hạn giải quyết

Giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp giải quyết: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xó nơi trẻ em cư trú.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 01: Hồ sơ trẻ em;

- Phụ lục 02: Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19.

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTB&XH ngày 06/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xõm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010).

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

- Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tỡnh trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tỡnh dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010;

- Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTB&XH ngày 06/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tỡnh dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu luc 0128 KB
Microsoft Office document icon Phu luc 0230 KB

Mức độ: