Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi văn bản đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ;

- Bước 2: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xem xét văn bản và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết;

- Bước 3:

 + Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo (hoặc ủy quyền cho Sở Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị  (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 văn bản.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo).

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định về việc chấp thuận chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở hoặc văn bản trả lời về việc không chấp thuận cho chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Lệ phí

Không có.

                                                                                  

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu B8: Đề nghị chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

-  Đối với việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở:

+ Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo;

+ Tổ chức sau khi chia, tách vẫn thuộc hệ thống tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận;

+ Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc  đông, địa bàn hoạt động rộng, khó tổ chức hoạt động tôn giáo.

- Đối với việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở:

+ Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo;

+ Tổ chức được sáp nhập, hợp nhất vẫn thuộc hệ thống tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

(Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ)

 

Căn cứ

 - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon mau b8.doc28 KB
Microsoft Office document icon a7.doc30.5 KB

Mức độ: