Thủ tục Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Trình tự thực hiện

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Y tế đề nghị áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới

          - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (căn cứ vào sổ công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ), cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải xem xét xác định hồ sơ hợp lệ hoặc chưa hợp lệ.

          Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

          - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc sổ công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, Giám đốc Sở Y tế phải quyết định thành lập hội đồng chuyên môn và tổ chức thẩm định kết quả triển khai thí điểm và quy trình kỹ thuật do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất.

          - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Hội đồng chuyên môn, Giám đốc Sở Y tế quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai chính thức áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và phê duyệt quy trình kỹ thuật. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới (theo mẫu)  

          - Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu)

          - Quy trình  kỹ thuật do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất và được phê duyệt theo quy định tại điều 7 Thông tư số 07/2015/TT-BYT.

          * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cơ quan thực hiện TTHC

: Sở Y tế Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai chính thức áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và phê duyệt quy trình kỹ thuật.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiq

- Phụ lục số 03: Đơn đề nghị áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh;

          - Phụ lục số 4: Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

          (Thông tư số 07/2015/TT-BYT ngày 03 tháng 4 năm 2015  của Bộ trưởn Bộ Y tế).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Thực hiện theo Chương I Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- - Thông tư số 07/2015/TT-BYT ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây28.5 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27.5 KB

Mức độ: