Thủ tục cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1:  Cơ quan hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng (Phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); hoặc qua đường bưu điện.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn thiện;

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Lãnh đạo Sở phê duyệt, phân công phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết;

Bước 4: Cá nhân, đơn vị đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Ngoại vụ theo giấy hẹn hoặc qua đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng hoặc qua đường bưu điện .

 

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị cho phép đi nước ngoài của cơ quan, tổ chức.

+ Thư mời của đối tác nước ngoài (nếu đi về việc công);

+ Đơn xin nghỉ phép (nếu đi về việc riêng).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

03ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

          Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

 

Phí, lệ phí

Không có.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận hoặc Quyết định cử đi công tác nước ngoài của Sở Ngoại vụ gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề nghị.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trong Tờ trình nêu rõ mục đích, nội dung làm việc, thành phần, thời gian, kinh phí tổ chức chuyến đi;

- Thư mời của đối tác nước ngoài (nếu đi về việc công);

- Bản sao hộ chiếu công vụ của cán bộ/công chức tham gia đoàn đi (nếu đi về việc công);

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/5/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30/6/2015 của Ban Đối ngoại Trung ương về việc thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2007 về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Quyết định số 303-QĐ/TU ngày 07/3/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc ủy quyền ký văn bản cử hoặc cho phép công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh đi nước ngoài và văn bản cho chủ trương đón đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh.

 

 

 

Mức độ: