Thủ tục cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Cao Bằng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Cao Bằng

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Ngoại vụ (Phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) hoặc qua đường bưu điện.

Bước 2: Cán bộ Sở tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì hướng dẫn cơ quan hoặc cá nhân hoàn thiện.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phê duyệt, phân công phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết; Sở Ngoại vụ gửi Công văn thẩm định đến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét cho văn bản chấp thuận.

Bước 4: Sau khi nhận kết quả cuối cùng từ UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cho người có tên trong giấy biên nhận theo giấy hẹn hoặc trả qua đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị cho phép đi nước ngoài của cơ quan, tổ chức.

+ Đơn xin nghỉ phép (nếu đi về việc riêng).

+ Thư mời của đối tác nước ngoài (nếu đi về việc công).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

14 ngày trong đó:

- Tại Sở Ngoại vụ : 9 ngày

- Tại UBND tỉnh: 4 ngày

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

          Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

           Không có

Phí, lệ phí

            Không có

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận, cho chủ trương hoặc Quyết định cử đi công tác nước ngoài của UBND tỉnh gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề nghị.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trong Tờ trình nêu rõ mục đích, nội dung làm việc, thành phần, thời gian, kinh phí tổ chức chuyến đi;

- Bản sao hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức (nếu đi về việc công).

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/5/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30/6/2015 của Ban Đối ngoại Trung ương về việc thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2007 về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Quyết định số 303-QĐ/TU ngày 07/3/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

 

Mức độ: