Thủ tục cho phép đoàn vào thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cho phép đoàn vào thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả theo cơ chế một cửa của Sở Ngoại vụ (Phường Ngọc Xuân Thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng) hoặc qua đường Bưu điện.

Bước 2: Cán bộ Sở tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì hướng dẫn đơn vị hoặc cá nhân hoàn thiện.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Lãnh đạo Sở phê duyệt, phân công phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết; Sở Ngoại vụ gửi Công văn thẩm định đến UBND tỉnh xem xét cho văn bản chấp thuận.

Bước 4: Sau khi nhận kết quả từ UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cho người có tên trong giấy biên nhận hoặc qua đường Bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị cho phép đón tiếp cá nhân, tổ chức nước ngoài của cơ quan, tổ chức.

+ Thư trao đổi giữa cơ quan, tổ chức và đối tác nước ngoài.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

07 ngày trong đó:

- Tại Sở Ngoại vụ: 03 ngày

- Tại UBND tỉnh : 04 ngày

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

          Cơ quan, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

           Không có

Phí, lệ phí

           Không có

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh gửi các cơ quan, tổ chức có đề nghị.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trong Tờ trình nêu rõ mục đích, chương trình làm việc, thành phần, thời gian, kinh phí đón tiếp.

-Bản sao hộ chiếu của người nước ngoài.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/5/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30/6/2015 của Ban Đối ngoại Trung ương về việc thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2007 về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 303-QĐ/TU ngày 07/3/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

Mức độ: