Thủ tục Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự thực hiện

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ đề nghị cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn tại Sở Y tế

          - Sở Y tế gửi cho người hành nghề phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BYT. Trong phạm vi 10 ngày kể từ ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải tiến hành thẩm định hồ sơ.

          Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì phải có văn bản thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể tài liệu cần được bổ sung, sửa đổi.

          - Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ghi trên phiếu tiếp nhận, Sở Y tế phải ra quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn.

          Nếu không cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu)

- Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 luật khám bệnh, chữa bệnh và các tài liệu liên quan;

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh.

          * Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ

Thời hạn giải quyết

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Y tế

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiq

- Phụ lục 7: Đơn đề nghị tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh .

( Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây36 KB

Mức độ: