Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

Trình tự thực hiện

- Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Điều lệ trường mầm non thi thông báo để nhà trương, nhà trẻ chỉnh sửa, bổ sung.

+ Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ tài liệu quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Điều lệ trường mầm non thi thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ, phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức thẩm định thực tế.

- Nếu nhà trường, nhà trẻ đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ trường mầm non thì Trưởng Phòng GD&ĐT cấp huyện ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

- Nếu nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ trường mầm non thì Phòng GD&ĐT tạo thông báo cho nhà trường, nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: Tài chính, các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;

- Danh sách, kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của chủ đầu tư, ng­ười dự kiến làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên;

- Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ dân lập;

- Có tài liệu phục vụ cho việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non;

- Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 27, 28, 29, 30 của Điều lệ trường mầm non;

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng giao, cho mượn, cho thuê đất hoặc giao, cho mượn trụ sở nhà trường, nhà trẻ dân lập với thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm;

- Có phương án huy động, quản lý, sử dụng kinh phí vốn để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 05 (năm) năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ  dân lập được tuyển sinh.

- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, đảm bảo tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được phép hoạt động giáo dục;

- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm định thực tế.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Nhà trường, nhà trẻ công lập.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng GD&ĐT.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ của Trưởng Phòng GD&ĐT.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ trường mầm non, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

- Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

- Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ trường mầm non;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mức độ: