Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục     

Trình tự thực hiện

- Người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT;

- Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ;

- Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục của cộng đồng dân cư. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Phòng GD&ĐT thông báo để nhà trường, nhà trẻ dân lập chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện, nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế cho nhà trường, nhà trẻ dân lập;

- Trưởng Phòng GD&ĐT xem xét hồ sơ, kết quả thẩm định và ra quyết định cho phép hay không cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục. Nếu nhà trường, nhà trẻ dân lập chưa đáp ứng được các điều kiện quy định thì Phòng GD&ĐT thông báo cho nhà trường, nhà trẻ dân lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục; trong đó có cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình của Bộ GD&ĐT;

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: Tài chính, các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên;

- Danh sách, kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của chủ đầu tư và người dự kiến làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên;

- Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ dân lập;

- Tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non;

- Danh mục, số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non dân lập;

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng giao, cho mượn, cho thuê đất hoặc giao, cho mượn trụ sở nhà trường, nhà trẻ dân lập với thời hạn tối thiểu là 05 (năm) năm;

- Phương án huy động, quản lý, sử dụng kinh phí vốn để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 05 (năm) năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

25 ngày, trong đó:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Phòng GD&ĐT thông báo để nhà trường, nhà trẻ dân lập chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện, nếu hồ sơ đầy đủ thì thông báo cho nhà trường, nhà trẻ dân lập kế hoạch thẩm định thực tế;

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ dân lập và trả Quyết định của Trưởng Phòng GD&ĐT cấp huyện.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan.

 

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng GD&ĐT cấp huyện.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình GDMN theo quy định:

+ Giáo viên, nhân viên của nhà trường, nhà trẻ dân lập phải có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe quy định tại Luật giáo dục và Điều lệ trường mầm non;

+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký với nhà trường; có nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy định của luật giáo dục và Điều lệ trường mầm non;

+ Giáo viên, nhân viên được hưởng chế độ tiền lương, tiền công, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường và hợp đồng lao động.

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ theo quy định của Bộ GD&ĐT về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục theo Quy định tại Điều 29 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non dân lập;

- Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;

- Có tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ đủ, đạt theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Có Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập;

- Có quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ dân lập.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.

Mức độ: