. Thủ tục Cho phép thành lập Trường trung cấp nghề tư thục hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề tư thục

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 . Thủ tục Cho phép thành lập Trường trung cấp nghề tư thục hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề tư thục

Trình tự thực hiện

 - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thành lập trường hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ của Hội đồng thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép thành lập trường hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc qua hệ thống bưu chính.

  Cách thức thực hiện

Trực tiệp tại trụ sở LĐ-TBXH  hoặc thông qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

- Đối với hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề tư thục:

+ Đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức, cá nhân (theo mẫu);

+ Đề án thành lập trường trung cấp nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trường, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (07 quyển Đề án theo mẫu).

+ Dự thảo điều lệ của trường;

+ Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ chương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường;

+ Văn bản xác nhận của Ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị được thành lập trường (nếu có);

+ Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn phải bổ sung:

 Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;

 Danh sách và hình thức góp vốn của cỏc cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;

 Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

 Danh sách, biên bản gúp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;

 Dự kiến chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

- Hồ sơ thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề tư thục: Như hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề tư thục.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời  hạn giải quyết

Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề (Mẫu 3b).

- Đề án thành lập trường (Mẫu số 4)

(Ban hành kèn theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động - Tương binh và Xã hội)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định cho phép thành trường, phân hiệu/sơ sở đào tạo khác thuộc trường.  

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

*. Trường trung cấp nghề tư thục được thành lập khi có đề án đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:

Yêu cầu, điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Yêu cầu, điều kiện 2: Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh đối với trường trung cấp nghề tư thục.

Yêu cầu, điều kiện 3: Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề.

Yêu cầu, điều kiện 4: Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề trong đó:

- Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 50% và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

Yêu cầu, điều kiện 5: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

- Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:

+ Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

+ Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phũng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

+ Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

+ Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

+ Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh;

+ Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

+ Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.

- Thiết bị dạy và học nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

Yêu cầu, điều kiện 6: Về khả năng tài chính: Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Nguồn vốn thành lập trường trung cấp nghề tối thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất.

*  Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp tư thục:

Việc cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề, đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề và các điều kiện đảm bảo khác để giảng dạy các nghề theo quy mô dự kiến đào tạo tại phân hiệu/ cơ sở đào tạo đó.

Nếu thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh khác còn phải có văn bản đồng ý về chủ trương thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, nơi trường dự kiến thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo.

(Thông số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Thông số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về thành thập, cho phép thành lập, chia, cắt, sát nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề vừ trung tâm dạy nghề.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 3b31.5 KB
Microsoft Office document icon MS 0453.5 KB

Mức độ: