Thủ tục Cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm tư thục

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm tư thục

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ của Hội đồng thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép thành lập trung tâm hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

     Cách thức thực hiện

Trực tiệp tại trụ sở LĐ-TBXH  hoặc thông qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị thành lập trung tâm của tổ chức, cá nhân (theo mẫu).

+ Đề án thành lập trung tâm dạy nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trung tâm, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (07 quyển theo mẫu).

+ Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tõm.

+ Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

+ Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của UBND cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm, trong đó xác định rừ về diện tớch, mốc giới, địa chỉ khu đất xây dựng trung tâm.

+ Văn bản xác nhận của Ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm mở tài khoản) về số dự tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị được thành lập trung tâm.

+ Đối với trung tâm có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sở còn cần phải bổ sung:

Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm của các thành viên góp vốn.

Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm.

Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm. 

Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn.

- Hồ sơ thành lập phân hiệu/sơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm: Như hồ sơ thành lập trung tâm.

*. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời  hạn giải quyết

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề (Theo mẫu 5b)

- Đề án thành lập trung tâm (Theo mẫu số 6)

Ban hành kèn theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định cho phép thành lập

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau:

Yêu cầu, điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề  của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chớnh trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Yêu cầu, điều kiện 2: Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục.

Yêu cầu, điều kiện 3: Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

- Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

- Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

Yêu cầu, điều kiện 4: Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:

- Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

+ Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

+ Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;

+ Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phũng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

- Thiết bị dạy nghề: Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với  nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

Yêu cầu, điều kiện 5: Về khả năng tài chính

- Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Nguồn vốn thành lập trung tâm dạy nghề tối thiểu là 02 (hai) tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

*. Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề tư thục:

Việc cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề, đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề và các điều kiện đảm bảo khác để giảng dạy các nghề theo quy mô dự kiến đào tạo tại phân hiệu/ cơ sở đào tạo đó.

Nếu thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh khác còn phải có văn bản đồng ý về chủ trương thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, nơi trung tâm dự kiến thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo.

(Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Thông số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về thành thập, cho phép thành lập, chia, cắt, sát nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề vừ trung tâm dạy nghề.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 05b32 KB
Microsoft Office document icon MS 0651 KB

Mức độ: