Thủ tục cho phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cho phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh  hoặc liên huyện; huyện và xã

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Ban sáng lập quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh hoặc quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã gửi hồ sơ xin thành lập và công nhận điều lệ quỹ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

- Bước 2: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có) và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Bước 3: Trả quyết định thành lập quỹ và công nhận Điều lệ quỹ cho Ban sáng lập quỹ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nội vụ.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thành lập quỹ (theo mẫu);

- Dự thảo điều lệ quỹ;

- Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này;

- Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ, sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

- Bản sao di chúc có chứng thực; Hợp đồng ủy quyền có công chứng (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà quỹ dự kiến hoạt động.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 1: Đơn đề nghị thành lập quỹ;

- Mẫu 2: Điều lệ mẫu của quỹ.

(Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Quỹ được thành lập khi có đủ những điều kiện sau:

+ Có mục đích hoạt động theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 14/4/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

+ Có cam kết đóng góp tài sản của cá nhân, tổ chức là sáng lập viên;

+ Có Điều lệ, cơ cấu tổ chức phù hợp với các quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 14/4/2012;

+ Có trụ sở giao dịch.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Tài sản tối thiểu ban đầu được quy ra bằng tiền Đồng Việt Nam, quy định như sau:

Tài sản đóng góp thành lập quỹ gồm:

+ Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:

Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.000.000.000 (một tỷ);

Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000 (một trăm triệu);

Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 20.000.000 (hai mươi triệu).

+ Đối với quỹ có tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập; Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài sản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:

Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.000.000.000 (ba tỷ);

Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.000.000.000 (một tỷ);

Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 500.000.000 (năm trăm triệu).

+ Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.

- Sau khi được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ nhưng quỹ không thực hiện đúng quy định về việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho quỹ, thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực. Trường hợp vì lý do khách quan mà quỹ chưa thực hiện được việc chuyển quyền sở hữu tài sản, thì trong thời hạn 10 ngày trước khi hết thời hạn theo quy định, Ban sáng lập quỹ phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn chỉ thực hiện một lần và tối đa không quá 20 ngày, nếu quá thời gian gia hạn mà quỹ vẫn không thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố về việc thành lập quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương đối với quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập về các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên quỹ;

+ Địa chỉ trụ sở chính của quỹ, điện thoại, email hoặc website (nếu có) của quỹ;

+ Tôn chỉ, mục đích của quỹ;

+ Phạm vi hoạt động của quỹ;

+ Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

+ Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản;

+ Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của quỹ;

+ Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

+ Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên.

(Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/ của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 1.doc32 KB
Microsoft Office document icon Mẫu 2.doc68 KB

Mức độ: