Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật   

Trình tự thực hiện

  Khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 6 thông tư Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016, công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

- Kể từ khi Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật có hiệu lực thi hành, người được cho thôi chấm dứt tư cách tuyên truyền viên pháp luật.

Cách thức thực hiện

Không có

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cho.thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị. 

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Việc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự, 

Căn cứ pháp lý của TTHC

-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

-  Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Mức độ: