Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Trình tự thực hiện

- Văn phòng công chứng chuyển đổi nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh đề nghị chuyển đổi; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi Văn phòng công chứng ((theo mẫu) );

- Báo cáo tình hình tài chính, tổ chức, hoạt động, hồ sơ công chứng hiện đang lưu trữ tại Văn phòng công chứng đề nghị chuyển đổi;

- Quyết định bổ nhiệm công chứng viên của công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng đề nghị chuyển đổi (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, UBND tỉnh ra quyết định cho phép chuyển đổi hoặc có văn bản thông báo việc từ chối cho phép chuyển đổi

Đối tượng thực hiện TTHC

Văn phòng công chứng

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, UBND tỉnh 

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập (theo mẫu) TP-CC-14 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP hoặc văn bản từ chối cho phép chuyển đổi

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP-CC-11 : Giấy đề nghị chuyển đổi Văn phòng công chứng

( Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

(Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014)

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

 - Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day30.5 KB

Mức độ: