Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Trình tự thực hiện

Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường.

Cách thức thực hiện

trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Quyết định giải quyết bồi thường;

- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Chưa quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện TTHC

biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.

Phí, lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN;

- Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

Mức độ: