Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Trình tự thực hiện

- Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến;

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh ;

-  Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh gồm:

+ Giấy đồng ý cho học sinh chuyển trường;

+ Học bạ;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp chuyển trường trong năm học).

- Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại Khoản 3 Điều 40a Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường nơi chuyển đến.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;

- Học bạ;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp chuyển trường trong năm học).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.

- Cơ quan phối hợp: Nhà trường nơi chuyển đi.

Kết quả thực hiện TTHC

Tiếp nhận học sinh vào trường

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú nếu trường tiếp nhận đồng ý.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

 

Mức độ: