Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh.

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

Trường hợp thỏa ước lao động tập thể chưa có hiệu lực thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu hai bên tiến hành thương lượng sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và gửi đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có: 

01 bản thỏa ước lao động tập của doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.

Phí, lệ phí

Không có                                              

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với pháp luật lao động hiện hành.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: