Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

 

Trình tự thực hiện

 - Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. 

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

không quy định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 Bộ luật 10/2012/QH13

 

 

Mức độ: