Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh làm đơn đề nghị giám định lại thương tật gửi kèm bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát, phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên (trường hợp phải phẫu thuật) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang lưu tại Sở, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định (Cục Người có công)

+ Bước 3: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm thẩm định và trả kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu những trường hợp đủ điều kiện (kèm hồ sơ đã thẩm định) ra Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.

          + Bước 5: Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền tổ chức khám giám định, xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, chuyển biên bản giám định y khoa đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã giới thiệu giám định.

          + Bước 6: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định lại thương tật, có trách nhiệm ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

+ Đơn đề nghị giám định lại thương tật.

 + Bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp huyện trở lên, phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên (trường hợp phẫu thuật).

+ Bản sao giấy chứng nhận bị thương.

 + Bản sao biên bản của các lần giám định trước

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết`

50 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Biên bản giám định lại thương tật, Quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

các Mẫu BH.doc

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: