Thủ tục giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Đối với tiền cần giám định, khách hàng có giấy đề nghị đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Mẫu 01) kèm hiện vật tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Tổ chức tín dụng,  Kho bạc Nhà nước và Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

+ Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định (theo mẫu 02) về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn. Riêng Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định (theo mẫu 02) về Cục Phát hành và Kho quỹ;

+ Bước 3: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định của đơn vị thu đổi, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố thông báo kết quả giám định. Nếu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố không giám định được, trong vòng 10 ngày làm việc chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định về Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh để giám định;

+ Bước 4: Trong 05 ngày làm việc Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ thông báo kết quả giám định bằng văn bản và trả hiện vật cho đơn vị đề nghị giám định.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện;

+Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

+ Giấy đề nghị đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Mẫu 01);

+ Giấy đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Mẫu 02).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

+ Trong 05 ngày làm việc nếu kết quả giám định được thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;

+ Trong 18 ngày làm việc nếu kết quả giám định được thực hiện tại Cục  Phát hành và Kho quỹ và Chi Cục Cục  Phát hành và Kho quỹ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố;

+ Cục Phát hành và Kho quỹ và Chi Cục Phát hành và Kho quỹ.

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Tổ chức

+ Cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản thông báo kết quả giám định.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Giấy đề nghị đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Mẫu 01);

+ Giấy đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Mẫu 02)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31/10/1998 của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại. Ngày có hiệu lực 15/11/1998;

2. Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22/8/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuân lưu thông, Ngày có hiệu lực 26/9/2008.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 0133 KB
Microsoft Office document icon Mẫu số 0236 KB

Mức độ: