Thủ tục giám định vết thương còn sót

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giám định vết thương còn sót

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người hưởng chính sách như thương binh làm đơn đề nghị giám định vết thương còn sót gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ cần thiết.

+ Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ có trách nhiệm đối chiếu, sao hồ sơ gốc đang lưu tại Sở để giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.

+ Bước 3:Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền tổ chức khám giám định, xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, chuyển biên bản giám định y khoa đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã giới thiệu giám định.

 + Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định lại thương tật, có trách nhiệm ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

+ Đơn đề nghị giám định vết thương còn sót

+ Bản sao giấy chứng nhận bị thương.

+ Bản sao biên bản của các lần giám định trước;

+ Kết quả chụp, chiếu kèm chẩn đoán của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp còn sót mảnh kim khí trong cơ thể;

+ Phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với trường hợp đã phẫu thuật lấy dị vật.

.- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

cá nhân là người hưởng chính sách như thương binh

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Biên bản giám định vết thương còn sót, Quyết định điều chỉnh trợ cấp.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai`

Không có

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: