Thủ tục giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng( có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnhtrong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng( có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

Bước 2: Ban TĐKT tỉnh tiếp nhận đơn thư của các cá nhân, tổ chức thuộc tỉnh; thẩm tra, xác minh hồ sơ;

Bước 3: Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của tập thể, cá nhân.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản hành chính.

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.       

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.       

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật Khiếu nại năm 2011;

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ: