Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận và thụ lý đơn thư: Đơn thư đúng thẩm quyền thì tiếp nhận;

- Bước 2: Xác minh, thu thập chứng cứ liên quan;

- Bước 3: Tổng hợp, viết báo cáo, đề xuất hướng giải quyết cho Hội đồng giải quyết đất đai;

- Bước 4: Mời tập thể Hội đồng và hai bên tranh chấp đến Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết;

- Bước 5: Ra thông báo, quyết định.

Cách thức thực hiện

Tại Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố

Hồ sơ

- Đơn thư (01 bản);

- Giấy tờ khác liên quan;

- Văn bản đã giải quyết.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

   Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thư đúng thẩm quyền.

Cơ quan thực

hiện TTHC

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố;

 - Cơ quan phối hợp: Phòng Thanh tra, Phòng Tư pháp thành phố

Đối tượng thực

hiện TTHC

 Cá nhân, hộ gia đình.

Tên mẫu đơn,

mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

 Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Không có.

Căn cứ pháp lý

của TTHC

 - Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

 - Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004 và năm 2005;

 - Thông tư số 106/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/7/ 2010 Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất\

Mức độ: