Thủ tục giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

  Trình tự thực hiện

- Người có công lập bản khai cá nhân cấp thẻ bảo hiểm y tế (mẫu 13) qua Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và tổng hợp danh sách gửi Phòng LĐ-TBXH;

- Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Sở LĐ-TBXH quyết định

Cách thức thực hiện

Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Hồ sơ

- Bản khai cá nhân theo mẫu 13 có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời  hạn giải quyết

Không xác định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai cá nhân: Mẫu số 13

(Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH

 hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thẻ

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 về ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH ngày 02/7/2007 sứa đổi, bổ sung

một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.

Mức độ: