Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

  Trình tự thực hiện

- Cá nhân lập bản theo mẫu (mẫu số 8 - TĐ1) kèm bảo sao một trong những loại giấy tờ: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ có xác định nơi bị tù, thời gian tù;

- UBND xã, phường xác nhận bản khai, chuyển hồ sơ lên Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH kiểm tra, tổng hợp danh sách đủ điều kiện báo cáo Sở LĐ-TBXH.

Cách thức thực hiện

 Nhận danh sách và hồ sơ trực tiếp tại Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Hồ sơ

- Bản khai cá nhân;

- Bản sao của một trong những loại giấy tờ: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ có xác định nơi bị tù, thời gian tù.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Không xác định

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai cá nhân: Mẫu số 8 -TĐ1.

(Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 8-TĐ128.5 KB

Mức độ: