Thủ tục giải quyết chế độ đối với người nghỉ mất sức lao động bị cắt trợ cấp hàng tháng có hoàn cảnh khó khăn đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định 3609/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người nghỉ mất sức lao động bị cắt trợ cấp hàng tháng có hoàn cảnh khó khăn  đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định  3609/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng

 

Trình tự thực hiện

- Cá nhân kê khai bản khai theo (mẫu số 1) có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú, kèm một số giấy tờ liên quan đến chế độ mất sức lao động;

- UBND cấp xã họp xét có biển bản đề nghị, kèm danh sách các đối tượng theo (mẫu 2) gửi lên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (thành phố) kiểm tra, tổng hợp trình UBND thành phố kèm biểu tổng hợp phê duyệt theo (mẫu số 2) gửi sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

Hồ sơ

- Bản khai và giấy tờ liên quan đến chế độ mất sức lao động;

- Biên bản đề nghị và danh sách của UBND cấp xã;

- Biểu mẫu tổng hợp theo.

- Số hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

 Không xác định

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai người đề nghị hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng:

Mẫu số 1;

- Biểu tổng hợp trích ngang đối tượng bị cắt trợ cấp mất sức lao động xin hưởng lại: Mẫu số 2.

(Hướng dẫn số 33/SLĐTBXH-CSLĐVL ngày 17/01/2006)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 3609/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc hỗ trợ người thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và đã hết tuổi lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Hướng dẫn số 33/SLĐTBXH-CSLĐVL ngày 17/01/2006 về việc thực hiện chế độ trợ cấp cho những nguời thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và đã hết tuổi lao động co hoàn cảnh khó khăn.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon mau so 1.doc31 KB
Microsoft Office document icon Mẫu số 2.doc31.5 KB

Mức độ: