Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân làm đơn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đang cư trú.

+ Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ra quyết định trợ cấp thương tật hoặc trợ cấp bệnh binh.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

+ Đơn đề nghị (Mẫu TB6 Thông tư số 05)

          + Hồ sơ thương binh và Hồ sơ bệnh binh.

. - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyế`t`

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định trợ cấp thương tật hoặc quyết định trợ cấp bệnh binh.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai`

Mẫu TB6.docx

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: