Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Trình tự thực hiện

 + Bước 1: Cá nhân làm đơn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đang cư trú.

  + Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn và các giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ra quyết định trợ cấp thương tật và gửi trích lục hồ sơ thương tật về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công).

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

+ Đơn đề nghị (Theo mẫu TB6)

          + Hồ sơ thương binh;

          + Một trong các giấy tờ sau:

Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động có xác nhận thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc chưa đủ 20 năm công tác thực tế nhưng có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an.

Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 08 tháng 02 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

Biên bản giám định tách riêng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật.

Biên bản giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ mất sức lao động đã khám tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật và bệnh tật, trong đó tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên.

.- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn và các giấy tờ theo quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định trợ cấp thương tật

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai`

Mẫu TB6.docx

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: