Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Trình tự thực hiện

   + Bước 1: Bà mẹ VNAH lập bản khai cá nhân kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

          + Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng/ truy tặng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm bản sao quyết định.

          + Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm lập danh sách kèm bản khai cá nhân và bản sao quyết định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

          + Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm ra quyết định phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc quyết định trợ cấp một lần.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

+ Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05);

+ Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

+ Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

.- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

- Ủy ban nhân dân cấp xã: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định phụ cấp, trợ cấp người phục vụ, Quyết định trợ cấp một lần.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai`

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: