Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đối tượng hưởng chế độ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho UBND cấp xã

- Bước 2: UBND cấp xã gửi hồ sơ về UBND cấp huyện qua phòng Lao động - Xã hội

- Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách gửi UBND  tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: UBND  tỉnh xét duyệt hồ sơ, ra quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần.

- Bước 5: UBND cấp xã nhận kết quả và trả cho đối tượng hưởng chế độ

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

- Tờ khai của đối tượng hưởng trợ cấp (theo mẫu);

- Bản sao Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a;

- Bản sao Quyết định về nước;

- Bản sao Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động của người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động;

- Bản sao Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc quyết định thôi việc Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc Quyết định thôi việc và hồ sơ lý lịch khai trước khi nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc có xác nhận của cơ quan quản lý của người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc;

- Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm - pu - chi -a đối với đối tượng thiếu Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a, Quyết định về nước và Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động;

- Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp đối với trường hợp đối tượng đã chết nhưng còn các thân nhân trực tiếp.

Các thành phần hồ sơ là bản sao: có thể là bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết`

không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, UBND cấp xã: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, UBND cấp xã: 

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định phê duyệt hưởng chế độ, trợ cấp.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai)

- Mẫu số 01a: Tờ khai của người hưởng trợ cấp.

- Mẫu số 01b: Tờ khai của thân nhân người hưởng trợ cấp.

- Mẫu số 02: Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a.

- Mẫu số 03: Danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg.

- Mẫu số 04: Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.

- Mẫu số 05: Danh sách người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg.

(Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014)

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách là người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chi -a theo yêu cầu của nước bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Đính kèmDung lượng
Tập tin mau so 01a18.45 KB
Tập tin mau so o1b20.56 KB
Tập tin mau so 0219.48 KB
Tập tin mau so 0316.04 KB
Tập tin mau so 0420.88 KB
Tập tin mau so 9515.86 KB

Mức độ: