Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề 

Trình tự thực hiện

- Sau khi được tư vấn việc làm mà vẫn không tìm được việc làm, người thất nghiệp có nhu cầu học nghề làm đơn xin học nghề gửi Phòng Lao động - TBXH địa phương.

- Phòng Lao động - TBXH xác định nghề, mức hỗ trợ nghề và nơi học nghề gửi Sở Lao động - TBXH xem xét, quyết định

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xó hội.

Hồ sơ

Đơn xin học nghề của người lao động.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động – TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH

Kết quả thực hiện TTHC Quyết định hành chính
Phí, lệ phí Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị học nghề.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/02/2008 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xó hội về Bảo hiểm thất nghiệp)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không có
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo hiểm xó hội số 71/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/02/2008 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xó hội về Bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/02/2008 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xó hội về Bảo hiểm thất nghiệp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 0626 KB

Mức độ: