Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người thờ cúng liệt sĩ lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú các giấy tờ sau: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Biên bản ủy quyền.

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

  Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu LS7 Thông tư số 05).

+ Biên bản Ủy quyền;

+ Hồ sơ liệt sĩ.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết`

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai`

Mẫu LS7.doc

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: