Thủ tục giải quyết hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em suy dinh dưỡng nặng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục giải quyết hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em suy dinh dưỡng nặng

Trình tự thực hiện

- Cá nhân nộp đơn xin tại Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH Tiếp nhận đơn xin của đối tượng, trình UBND thành phố ra quyết định và phòng LĐ-TBXH trả trợ cấp trực tiếp cho đối tượng

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ của cá nhân hoặc gia đình, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về mức độ khó khăn

- Số hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận được danh sách đúng quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CPngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Mức độ: