Thủ tục giải quyết hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục giải quyết hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trình tự thực hiện

- Cá nhân nộp đơn xin tại Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH Tiếp nhận đơn xin của đối tượng, trình UBND thành phố ra quyết định và phòng LĐ-TBXH trả trợ cấp trực tiếp cho đối tượng

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ của cá nhân hoặc gia đình, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về mức độ khó khăn

- Số hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận được danh sách đúng quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Mức độ: