Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với đối tượng BTXH

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với đối tượng BTXH

Trình tự thực hiện

 - Đối tượng làm đơn xin và giấy tời có liên quan’

 - UBND cấp xã, phường chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội

 - Phòng Lao đồng thương binh và xã hôij thành phố tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ; kiểm tra thẩm định đúng đối tượng và ra quyết định; thông báo cho UBND cấp xã phường báo cho đối tượng nhận hỗ trợ đến nhận chế độ

 - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Laio động – TBXH thành phố.

Cách thức thực hiện

Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố

Hồ sơ

 - Đơn xin và biên bản họp gia đình;

 - Giấy chứng từ’

 - Tờ trình

 - Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời  hạn  giải quyết

10 ngày kề từ khi nhận hồ sơ làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hôi thàhh phó

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội: Mẫu số 2.

 (Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 Hưỡng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghi định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mọt số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-Cp của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định hành chính; giải quyết chế độ mai táng phí đối với đôi tượng từ trần.

Phí, lệ phí

 Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Nghị định số: 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ

 - Thông tư liên tích số 24/2010/TTLR-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về sữa đổi, bổ sung mốt số điếu của Nghị đinh số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

 - Quyết định số 1947/2010/QĐ-UBND, ngày 29/10/2010 ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng BTXH trên đía bàn tỉnh Cao Bằng

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS0228.5 KB

Mức độ: