Thủ tục Giải thể Đoàn luật sư

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Giải thể Đoàn luật sư

Trình tự thực hiện

Trong trường hợp Đoàn luật sư bị giải thể khi không còn đủ ba luật sư thành viên của Đoàn luật sư thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể Đoàn luật sư sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam. `

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

Không quy định

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

Cơ quan thực hiện TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư.

Lệ phí

Không.có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

.- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

Mức độ: