Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  giải thể trường trung học cơ sở

Trình tự thực hiện

- Phòng GD&ĐT (đối với trường trung học do Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học tư thục) xây dựng phương án giải thể nhà trường, trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể nhà trường.

- Phòng GD&ĐT tổ chức xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quyết định giải thể nhà trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh. Quyết định giải thể nhà trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:     

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng GD&ĐT (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện TTHC

- Phòng GD&ĐT (đối với trường trung học do Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập);

- Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học tư thục).

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hơp: Các cơ quan đơn vị liên quan.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định giải thể nhà trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Mức độ: