Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Trình tự thực hiện

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở công lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học cơ sở tư thục) xây dựng phương án giải thể trường, trình người có thẩm quyền ra quyết định giải thể trường. Quyết định giải thể trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường;

c) Trong vòng 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể trường.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp

- Tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở công lập),

b) Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học cơ sở tư thục).

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định giải thể trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: