Thủ tục Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Trình tự thực hiện

- Trưởng Phòng GD&ĐT tổ chức thanh tra trung tâm học tập cộng đồng;

- Lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn.

- Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết đinh số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:     

- Kết luận thanh tra của Phòng GD&ĐT (sau khi tập hợp ý kiến của các tổ chức liên quan và ý kiến đóng góp của người dân trên địa bàn);

- Tờ trình Phòng GD&ĐT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

  - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo;

  - Cơ quan phối họp: Phòng GD&ĐT.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định việc giải thể trung tâm học tập cộng đồng.

Trong Quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học viên.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trung tâm học tập cộng đồng bị giải thể khi xảy ra một trong các trường họp sau đây:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt  động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Mức độ: