Thủ tục Giới thiệu địa điểm xây dựng và tuyến xây dựng công trình. BQL

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Giới thiệu địa điểm xây dựng và tuyến xây dựng công trình. BQL

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan (thông qua văn bản hoặc tổ chức kiểm tra thực địa), tổng hợp ý kiến, lập Tờ trình Giới thiệu địa điểm xây dựng và tuyến xây dựng công trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn chấp thuận địa điểm xây dựng  và tuyến xây dựng công trình gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để trả kết quả cho Chủ đầu tư.

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp bộ phận một cửa Ban quản lý khu kinh tế.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị giới thiệu địa điểm của chủ đầu tư theo mẫu (đính kèm);

- Văn bản chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.

- Sơ đồ vị trí địa điểm (được trích lục từ Bản đồ quy hoạch hoặc Bản đồ khảo sát địa hình đối với khu vực chưa có quy hoạch được duyệt, có đóng dấu của đơn vị trích lục).

- Các văn bản khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan (thông qua văn bản hoặc tổ chức kiểm tra thực địa), tổng hợp ý kiến, lập Tờ trình Giới thiệu địa điểm xây dựng  và tuyến xây dựng công trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn chấp thuận địa điểm xây dựng  và tuyến xây dựng công trình gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để trả kết quả cho Chủ đầu tư.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban ngành có liên quan.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh.

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Điều 46, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Điều 70, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mức độ: